10 mg isoflavonen per dag via voeding verlaagt borstkanker (10 mg/d isoflavone dietary intake reduce breast cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 7 cohort studies en 17 patiënt-controle studies met in totaal 902438 vrouwen, dat minimaal 10 mg isoflavonen per dag via voeding, de kans op het krijgen van borstkanker onder vrouwen, met name onder Aziaten verlaagde.

Lees hier meer over:
10 mg isoflavonen per dag via voeding verlaagt borstkanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van (prospectieve) cohort studies of patiënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 7 cohort studies and 17 case-control studies with a total of 902,438 females, that at least 10 mg/d isoflavone dietary intake is helpful in reducing breast cancer risk, particularly among Asian women.

Read more right here:
10 mg/d isoflavone dietary intake reduce breast cancer

One swallow does not make a summer. A famous Dutch saying that could not be any more obvious. Just because one single scientific study about a certain topic makes certain claims, it does not necessarily mean it is true. On the other hand, a review article (a collection of scientific studies on a certain topic) of (prospective) cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 7 estudios de cohorte y 17 estudios de casos y controles con un total de 902,438 mujeres, que la ingesta dietética de al menos 10 mg/d de isoflavonas es útil para reducir el riesgo de cáncer de mama, particularmente entre las mujeres asiáticas.

Leer más aquí:
Ingesta dietética de 10 mg/d isoflavonas reduce cáncer de mama

Una golondrina no hace verano. Un famoso dicho holandés que no podría ser más obvio. El hecho de que un solo estudio científico sobre un tema determinado haga ciertas afirmaciones no significa necesariamente que sea cierto. Por otro lado, un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema determinado) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".