Dagelijks 200 gram zuivelproducten verhogen ziekte van Parkinson

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 33 prospectieve cohort studies, dat het eten van vis zowel de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer, dementie als cognitieve achteruitgang verlaagde, terwijl zuivelproducten, met name melk de ziekte van Parkinson verhoogde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 200 gram zuivelproducten verhogen ziekte van Parkinson

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van (prospectieve) cohort studies of patiënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 33 prospective cohort studies that dairy consumption, particularly milk is associated with an increased risk of Parkinson's disease, while a higher intake of fish reduces Alzheimer's disease, dementia and cognitive impairment.

Read more right here:
Fish consumption reduces Alzheimer's disease

One swallow does not make a summer. A famous Dutch saying that could not be any more obvious. Just because one single scientific study about a certain topic makes certain claims, it does not necessarily mean it is true. On the other hand, a review article (a collection of scientific studies on a certain topic) of (prospective) cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 33 estudios de cohorte prospectivos, que el consumo de productos lácteos, en particular la leche, está asociado con un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson, mientras que una mayor ingesta de pescado reduce la enfermedad de Alzheimer, la demencia y el deterioro cognitivo.

Leer más aquí:
Aves de corral reducen deterioro cognitivo

Una golondrina no hace verano. Un famoso dicho holandés que no podría ser más obvio. El hecho de que un solo estudio científico sobre un tema determinado haga ciertas afirmaciones no significa necesariamente que sea cierto. Por otro lado, un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema determinado) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".